top of page


ສື່ສານໃຫ້ແບຣນຂອງທ່ານເປັນທີ່ຈົດຈໍາ 

ແລະບັັນລຸຍອດຂາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້


ດ້ວຍສື່ນອກທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຮົາ ທີ່ປຽບເໝືອນໜ້າຈໍໂທລະພາບຂະໜາດໃຫຍ່ໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

    ​

       

bottom of page