top of page

ສື່ສານໃຫ້ແບຣນຂອງທ່ານເປັນທີ່ຈົດຈໍາ
ແລະບັັນລຸຍອດຂາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້

ດ້ວຍສື່ນອກທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຮົາ ທີ່ປຽບເໝືອນໜ້າຈໍໂທລະພາບຂະໜາດໃຫຍ່ໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bottom of page